9170004133 info@prbm.ir

آموزش

آموزش

مرحله اول :(راه اندازی سامانه)


منوی نمره ها : (وارد کردن – حذف و ویرایش نمره) از طریق پنل مدارس


ورود دبیران و ثبت غیب ها و موارد انضباطی


ایجاد آزمون از طریق پنل دبیران


شرکت در آزمون توسط دانش آموز

  • آوریل 10, 2018